Parkmanagement De Huet

Uitnodiging online startbijeenkomst Dijkversterking

Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen om de primaire waterkering van het industrieterrein Grutbroek langs de Oude IJssel in Doetinchem te versterken.
Dit project is onderdeel van het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit project wordt de waterkering versterkt en verbeterd zodat, rekening houdend met klimaatveranderingen, ook in de toekomst het waterschap de hoogwaterveiligheid voor bedrijven en bewoners zo goed mogelijk kan waarborgen.